Tuesday, July 14, 2015

A post for my Ukrainian readers!

Мій чоловік хоче подякувати вам за прекрасний коньяк. Він любить випити Shevkoff іноді.
Miy cholovik khoche podyakuvaty vam za prekrasnyy konʹyak. Vin lyubytʹ vypyty Shevkoff inodi.
 
Мені дуже подобається бачити свою країну в моєму списку " країн". Дякую!
Meni duzhe podobayetʹsya bachyty svoyu krayinu v moyemu spysku " krayin". Dyakuyu!
 
 
 

No comments:

I wish there were a test

"Stop bothering me or I'll hit you. " Ron shouted.  Alarm bells began to ring.  Lately, Ron has been threatening physical vi...